Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นางฐิติชล แนมไสย
ปลัด อบต.ท่าเคย
แนะนำบุคลากร
 • นายสมพร อมรแก้ว
  รองประธานสภา อบต.ท่าเคย
 • นาสุรารักษ์ ทิพย์มาก
  ประธานสภา อบต.ท่าเคย
 • ว่าง
  รองนายก อบต. คนที่ 1
 • ว่าง
  รองนายก อบต. คนที่ 2
 • ว่าง
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่